Algemene voorwaarden

 1. Tarief

Mijn tarief bevat de volgende componenten:

 • Loonheffing, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke zorgverzekeringsbijdrage;
 • Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Verzekeringen (zoals bedrijfsaansprakelijkheid;
 • Aan Henderiks Traffic toekomende winsttoeslag;
 • Uitvoerings- en begeleidingskosten (overhead);
 • Opleidingskosten;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 1. Overname arbeidskrachten

Het is opdrachtgever (inlener) niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, om een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de ter beschikkingstelling gestelde arbeidskrachten en/of inhuur via geen enkel ander(e) kanaal (weg) dan via uitlener. Dit geldt ook voor freelancers, Zzp’ers, andere uitzendbureaus en ander soortgelijk personeel en/of beroepsgroepen. Indien er een overname vanuit de inlener dan wel arbeidskracht gewenst is, dan zal uitlener daar vooraf schriftelijk van in kennis gesteld moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat inlener aan uitlener een financiële vergoeding verschuldigd is voor derving inkomsten, die in ieder geval gelijk is aan misgelopen marge in de periode, met een minimum van 1040 uur, waarin inlener de arbeidskracht in zou huren. Tevens zal uitlener een bedrag in rekening brengen per situatie als tegemoetkoming voor de wervings- en selectiekosten en gemaakte investeringen.

Zolang de arbeidskracht de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig heeft beëindigd met uitlener dan zal de arbeidskracht in dienst blijven van en werkzaam blijven voor uitlener.

 1. Overige bepalingen
 • Minimum inleen is 4 uur aaneengesloten;
 • Spoedaanvragen (binnen 8 uur voor aanvang dienst) worden gefactureerd tegen 125% ad-hoc tarief;
 • Betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij ander afgesproken en bevestigd per mail;
 • Bedragen zijn exclusief BTW;
 • De tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden aan de hand van eventuele cao-verhogingen.
 1. Werkgebied

Mijn werkgebied is Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, West Brabant. Buiten deze regio breng ik € 0,19 reiskosten in rekening en wordt de reistijd doorberekend.

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDERIKS TRAFFIC

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Henderiks Traffic die op basis van een overeenkomst aan een inlener werknemers ter beschikking stellen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener, dan wel de onderneming die gebruik maakt van Henderiks Traffic;
 2. Werknemer Henderiks Traffic: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van Henderiks Traffic en op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener. Wanneer Henderiks Traffic een ZZP’er ter beschikking stelt, wordt onder medewerker een ZZP’er verstaan;
 3. Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Henderiks Traffic voorziet van werknemers of ZZP’ers;
 4. ZZP’er: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht (tussenkomst) met Henderiks Traffic heeft gesloten en geheel zelfstandig werkzaamheden verricht voor, bij en/of ten behoeve van een inlener;
 5. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen Henderiks Traffic en een inlener waarin de specifieke voorwaarden worden opgenomen waaronder een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve en onder leiding en toezicht van een inlener. Wanneer Henderiks Traffic een ZZP’er ter beschikking stelt, wordt onder inleenovereenkomst verstaan de overeenkomst tussen Henderiks Traffic en een inlener waarin de specifieke voorwaarden worden opgenomen waaronder een ZZP’er ter beschikking wordt gesteld voor het geheel zelfstandig verrichten van werkzaamheden voor, bij en/of ten behoeve van de inlener;
 6. Inlenerstarief: het bedrag per tijdseenheid dat de inlener aan Henderiks Traffic verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Het omvat de kosten van de arbeid waaronder loonkosten, loonheffing en sociale premies, alsmede een marge voor de dienstverlening van Henderiks Traffic;
 7. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 7:690 BW, waarbij de uitzendkracht door Henderiks Traffic ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om krachtens een door deze met Henderiks Traffic gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die inlener;
 8. CAO Verkeersregelaars: de cao voor verkeersregelaars. Deze CAO is nog niet algemeen bindend verklaard, maar wordt door Henderiks Traffic wel zoveel mogelijk gehanteerd;
 9. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over uitzendkrachten, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachten en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van uitzendondernemingen die gebruik maken van Henderiks Traffic formule voor zover vorenbedoelde (rechtsverhoudingen betrekking hebben op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan inleners. Deze alge-mene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige              overeenkomsten van en met Henderiks Traffic alsmede één van haar (dochter)vennootschappen.
 2. De inlener met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Henderiks Traffic gesloten inleenovereenkomst in te stemmen.
 3. Alle aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
 4. Henderiks Traffic sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige uit;
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden geiden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten inleenovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 6. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen          ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE INLEENOVEREENKOMST

 1. De inleenovereenkomst komt tot stand door toezending van de inleenovereenkomst aan de inlener of doordat Henderiks Traffic feitelijk uitzendkrachten ter beschikking stelt aan de inlener.
 2. De specifieke voorwaarden waaronder de uitzendkracht door Henderiks Traffic ter beschikking wordt gesteld aan de inlener zijn opgenomen in de inleenovereenkomst.
 3. Een wijziging of aanvulling van de inleenovereenkomst wordt pas van kracht nadat deze door Henderiks Traffic schriftelijk is bevestigd.

 

ARTIKEL 4 WIJZE VAN FACTURERING

 1. De facturen van Henderiks Traffic zijn, tenzij anders afgesproken, gebaseerd op de ingevulde en door de inlener voor akkoord bevonden tijdverantwoording, alsmede het inlenerstarief en eventueel bijkomende toeslagen en (on)kosten.
 2. De inlener is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de tijdverantwoording. De accordering vindt plaats via (digitale) ondertekening van de tijdverantwoording, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij verschil tussen de bij Henderiks Traffic ingeleverde tijdverantwoording en de door de inlener behouden gegevens daarvan, geldt de bij Henderiks Traffic ingeleverde tijdverantwoording als juist, tenzij de inlener het tegendeel aantoont.
 4. Als de uitzendkracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Henderiks Traffic het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de uitzendkracht, tenzij de inlener aantoont dat voornoemde tijdverantwoording correct is.
 5. Als de inlener niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan Henderiks Traffic besluiten om de inlener te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Henderiks Traffic gaat hiertoe niet over zolang geen redelijk overleg daaromtrent met de inlener heeft plaatsgevonden.
 6. Als de inlener, nadat de uitzendkracht is verschenen op de werkplek, minder dan vier uren gebruik maakt van diens arbeidsaanbod, is de inlener verplicht tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep als:
 7. de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet zijn vastgelegd of
 8. de inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig heeft vastgelegd.
 9. De inlener stelt de uitzendkracht in de gelegenheid de aan hem in het kader van de wet en CAO verkeersregelaars aangeboden scholing te genieten. Indien de uitzendkracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht of op verzoek van de inlener scholing volgt, zullen de uren die de uitzendkracht aan      deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de inlener. Uren die aan overige scholing worden   besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de inlener, tenzij dit anders is overeengekomen.
 10. De inlener stelt de uitzendkracht in de gelegenheid het werkte onderbreken, indien en voor zover de uitzendkracht hier aanspraak op maakt ingevolge het in of krachtens de Arbeidstijdenwet en/of   Arbeidsomstandighedenwet bepaalde. Indien de uitzendkracht recht heeft op loon over de uren besteed aan  dergelijke werkonderbrekingen, zullen deze uren als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de inlener.
 11. De inlener draagt er zorg voor dat de facturen van Henderiks Traffic zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
 12. Uitsluitend indien Henderiks Traffic beschikt over een G-rekening kan de inlener Henderiks Traffic verzoeken in overleg te treden over de mogelijkheid dat de inlener een percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort, alsmede over de hoogte van het percentage. Alleen bij bereikte overeenstemming kan van voornoemde mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
 13. Op eerste verzoek van Henderiks Traffic zal de inlener een schriftelijke machtiging verstrekken aan Henderiks Traffic om de bedragen van de facturen middels automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van de bankrekening van de inlener. Hiervoor zullen partijen een SEPA-machtigingsformulier gebruiken.

 

ARTIKEL 5 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Henderiks Traffic werken voor de inlener bevrijdend.
 2. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de inlener aan de uitzendkracht, is niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en      verstrekkingen regarderen Henderiks Traffic niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 3. Als de inlener een factuur betwist, zal dit binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur  schriftelijk door de inlener aan Henderiks Traffic kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.
 4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de inlener van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de inlener tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het factuurbedrag aan Henderiks Traffic verschuldigd.
 5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Henderiks Traffic moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van Henderiks Traffic, te berekenen over het te  incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
 6. Indien de inleenovereenkomst is aangegaan met meer dan één inlener, welke inleners behoren tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle inleners hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit hoofde van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de inlener daartoe – naar de mening van Henderiks Trafficaanleiding geeft, is de inlener verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Henderiks Traffic:
 8. een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in artikel 4 lid 11 van deze voorwaarden te verstrekken; en/of
 9. een voorschot te verstrekken; en/of
 10. afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen jegens Henderiks Traffic, door middel van bijvoorbeeld een bankgarantie of pandrecht.

De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot staat in verhouding tot de omvang van de betreffende verplichtingen van de inlener.

 1. Ingeval de inlener geen gehoor geeft aan een verzoek van Henderiks Traffic als bedoeld in het vorige lid, dan wel indien een incasso mislukt, verkeert de inlener van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is. Indien de inlener in verzuim verkeert, dan is Henderiks Traffic gerechtigd de uitvoering van haar  verplichtingen uit de inleenovereenkomst op te schorten dan wel de inleenovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat Henderiks Traffic een schadevergoeding verschuldigd is aan de inlener.  Alle vorderingen van Henderiks Traffic worden als gevolg van de opzegging direct opeisbaar.

ARTIKEL 6 ONTBINDING

 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald – gerechtigd de   inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke verkerende partij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren, en nakoming is uitgebleven.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als;
 3. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 4. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 5. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
 6. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
 7. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de            verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.
 8. Als de inlener op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat   door of namens Henderiks Traffic nog niet is uitgevoerd.
 9. Bedragen die Henderiks Traffic vóór de ontbinding aan de inlener heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 10. Indien de inlener, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Henderiks Traffic gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de inlener gehouden te zijn. Hiertoe is Henderiks Traffic eveneens gerechtigd in de onder lid 2 artikel bedoelde omstandigheden.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Henderiks Traffic niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht, de inlener of aan zaken dan wel personen bij of van de inlener of een derde, verband houdend met een inleenovereenkomst, waaronder mede te verstaan schade die is ontstaan als gevolg van:
 2. de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Henderiks Traffic aan de inlener, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de inlener aan hem gestelde vereisten;
 3. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht;
 4. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van

verbintenissen door de uitzendkracht;

 1. het zonder schriftelijke toestemming van Henderiks Traffic doorlenen door de inlener van de uitzendkracht.
 2. De inlener is voorts gehouden aan de uitzendkracht de schade te vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen  werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet is gegaan.
 3. Eventuele aansprakelijkheid van Henderiks Traffic voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot:
 4. het bedrag dat de verzekering van Henderiks Traffic uitkeert, dan wel;
 5. indien Henderiks Traffic niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet (volledig) uitkeert, het door Henderiks Traffic gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Henderiks Traffic in de maand voorafgaand aan de schademelding bij Henderiks Traffic in rekening is gebracht. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat Henderiks Traffic in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de inlener volgens de inleenovereenkomst in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.
 6. Voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is Henderiks Traffic nimmer aansprakelijk.
 7. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 tot en met 3 van dit artikel.
 8. De inlener vrijwaart Henderiks Traffic tegen alle aanspraken van de uitzendkracht en/of derden voortvloeiend of verband houdend met de inleenovereenkomst, waaronder begrepen aanspraken in verband met de aansprakelijkheid van Henderiks Traffic als -direct of indirect – werkgever van de uitzendkracht. De inlener zal Henderiks Traffic in dit kader volledig schadeloos stellen (inclusief vergoeding van de kosten van Henderiks Traffic, waaronder de  daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.
 9. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Henderiks Traffic en/of diens leidinggevend personeel.
 10. Henderiks Traffic heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Henderiks Traffic maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
 11. De inlener die een inleenovereenkomst heeft met een (dochter)vennootschap die gebruik maakt van Henderiks Traffic- formule kan haar aanspraken op welke grond dan ook slechts te gelde maken bij deze betreffende (dochter)vennootschap. Henderiks Traffic geldt in deze situatie als een derde partij en is in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de inlener.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht van Henderiks Traffic zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Henderiks Traffic onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de inleenovereenkomst blijvend of tijdelijk  verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet voor rekening van Henderiks Traffic behoort te komen.
 2. Zodra zich bij Henderiks Traffic een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de inlener.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te          stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologischeaard van personeel.
 4. Zolang de overmachttoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Henderiks Traffic zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de    overmacht geen betrekking heeft en reeds  voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
 5. Als de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de inleenovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De inlener is ook na zodanige beëindiging van de inleenovereenkomst gehouden de door hem aan Henderiks Traffic verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan Henderiks Traffic te betalen.
 6. Henderiks Traffic is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de inlener, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de inleenovereenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

ARTIKEL 9 RECLAME

 1. Reclames ter zake van door Henderiks Traffic aan de inlener verstuurde facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk door de inlener aan Henderiks Traffic kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op reclame.
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van de inlener niet op.

 

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING

 1. Henderiks Traffic en de inlener zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens relaties, activiteiten, medewerkers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is                 geworden in verband met een aanbieding of overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de               overeenkomst naar behoren te kunnen uitoefenen of op hen een wettelijke verplichting tot bekendmaking rust.
 2. Op verzoek van de inlener zal Henderiks Traffic haar uitzendkrachten verplichten een geheimhoudingsverklaring te tekenen.
 3. Het staat de inlener vrij om de uitzendkracht rechtstreeks een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De inlener brengt Henderiks Traffic hiervan op de hoogte.
 4. Henderiks Traffic kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de uitzendkracht en is niet aansprakelijk voor een dwangsommen, boetes en eventuele schade van de inlener als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

 

HOOFDSTUK 2 VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ARTIKEL 11 HET INLENEN VAN UITZENDKRACHTEN

 1. De uitzendovereenkomst wordt aangegaan tussen de uitzendkracht en Henderiks Traffic. Op de uitzendovereenkomst is de CAO Verkeersregelaars van toepassing. Tussen de inlener en de uitzendkracht bestaat geen  arbeidsovereenkomst.
 2. Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkracht door Henderiks Traffic aan de inlener, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Henderiks Traffic heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden, op basis waarvan de inlener dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, alsmede de leiding heeft en toezicht uitoefent over de uitzendkracht.
 3. De inlener zal, zonder schriftelijke toestemming van Henderiks Traffic, de door hem ingeleende uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een derde. Een overtreding van onderhavig lid leidt ertoe dat Henderiks Traffic gerechtigd is om de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht en/of de inleenovereenkomst per direct te beëindigen, alsmede alle hieruit voortvloeiende c.q. verband houdende schade aan de inlener in rekening te brengen. De inlener stelt Henderiks Traffic als dan volledig schadeloos.

ARTIKEL 12 BEDRIJFSSLUITING EN VERPLICHTE VRIJE DAGEN

 1. Henderiks Traffic moet bij het aangaan van de inleenovereenkomst door de inlener worden geïnformeerd over eventuele bedrijfssluitingen, collectief verplichte vrije dagen en (bijzondere) feestdagen gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst. Indien de inlener nalaat om Henderiks Traffic tijdig te informeren, is de inlener gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Henderiks Traffic het tarief te voldoen over de afgesproken of gebruikelijke arbeidsduur.

ARTIKEL 13 INHOUD EN DUUR VAN DE INLEENOVEREENKOMST EN DE TERBESCHIKKINGSTELLING(EN)

 1. In de inleenovereenkomst worden de specifieke voorwaarden waaronder de uitzendkracht aan de inlener ter beschikking wordt gesteld opgenomen. De inleenovereenkomst kan niet worden beëindigd zolang    uitzendkrachten aan de inlener ter beschikking worden gesteld.
 2. De inlener zal Henderiks Traffic informeren omtrent de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, op basis waarvan Henderiks Traffic de aard en de duur van de uitzendovereenkomst met de uitzendkracht kan bepalen.
 3. Bij een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (maximaal 78 gewerkte weken hoeft de inlener geen opzegtermijn in acht te nemen als zij de terbeschikkingstelling tussentijds wenst te beëindigen.
 4. Bij de uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd kan de inlener de terbeschikkingstelling tussentijds beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van twee weken.
 5. Indien de reden van de beëindiging is gelegen in een geschil met de uitzendkracht, dan wel een conflictsituatie, dan dient de inlener Henderiks Traffic daar tijdig van op de hoogte te stellen. Henderiks Traffic zal alsdan onderzoeken of het geschil, dan wel de conflictsituatie kan worden opgelost.
 6. Henderiks Traffic kan in verband met de voor baargeldende aanzegverplichting jegens de uitzendkracht de inlener minimaal vijf weken voor het einde van de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd verzoeken om aan te geven of hij voornemens is om de terbeschikkingstelling te continueren. De inlener is alsdan gehouden om binnen drie dagen aan te geven of hij de terbeschikkingstelling wenst te continueren. Het niet tijdig, dan wel niet correct informeren van Henderiks Traffic leidt ertoe dat, de inlener de kosten verband houdende met de vergoeding ex artikel  7:668 BW integraal aan Henderiks Traffic dient te vergoeden.

ARTIKEL 14 HET INLENERSTARIEF, (UUR)BELONING EN OVERIGE VERGOEDINGEN

 1. De inlener is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht het inlenerstarief aan Henderiks Traffic verschuldigd.
 2. Het inlenerstarief staat in directe verhouding tot het aan de uitzendkracht verschuldigde loon. Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald en zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).
 3. Onder het loonverhoudingsvoorschrift vallen de volgende componenten:
 4. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 5. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan -zulks ter keuze van Henderiks Traffic- gecompenseerd worden in tijd en/ of geld;
 6. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronde feestdagentoeslag) en ploegendienst;
 7. initiële loonstijging;
 8. onbelaste kostenvergoedingen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk wegens de uitoefening van de functie;
 9. periodieken.
 10. Tariefwijzigingen ten gevolge van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de inlener doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van een inleenovereenkomst.

ARTIKEL 15 INFORMATIEVERPLICHTING INLENER

 1. De inlener informeert Henderiks Traffic tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift als bedoeld in artikel 14, zodat Henderiks Traffic het loon van de uitzendkracht kan vaststellen.
 2. Indien het loon en overige vergoedingen van de uitzendkracht niet kunnen worden vastgesteld volgens het loonverhoudingsvoorschrift worden deze vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Henderiks Traffic worden gevoerd met de inlener en de uitzendkracht. Bij het vaststellen van het loon geldt als leidraad het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht en de benodigde capaciteiten die de invulling van die functie met zich meebrengt.
 3. Henderiks Traffic is gerechtigd het inlenerstarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan de inlener in rekening te brengen, indien blijkt dat (een van) de componenten als bedoeld in artikel 14 lid 3, onjuist zijn vastgesteld.
 4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die Henderiks Traffic moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de artikelen 14 en 15 door de inlener, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van Henderiks Traffic, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

ARTIKEL 16 DE CIVIELE KETENAANSPRAKELIJKHEID VOOR LOON

 1. Naast Henderiks Traffic is de inlener hoofdelijk aansprakelijk jegens de uitzendkracht voor de voldoening van het aan de uitzendkracht verschuldigde loon, tenzij de inlener zich inzake de eventuele onderbetaling als niet-verwijtbaar kwalificeert.
 2. De inlener dient ten behoeve van het aantonen van zijn niet-verwijtbaarheid in ieder geval Henderiks Traffic tijdig, juist en volledig te informeren inzake de looncomponenten van het loonverhoudingsvoorschrift conform artikel 15 lid 1.
 3. Henderiks Traffic is jegens de inlener gehouden om de uitzendkracht te belonen conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de CAO voor verkeersregelaars.
 4. Indien de inlener zich nader wenst te laten informeren over de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht in het kader van de ketenaansprakelijkheid voor loon, treedt hij hierover in overleg met Henderiks Traffic.
 5. De inlener onthoudt zich van het opvragen van de gegevens die geen betrekking hebben op of in verband staan tot het loon van de uitzendkracht. Henderiks Traffic behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde    informatie aan de inlener te verstrekken. Ten aanzien van de verkregen informatie met betrekking tot de uitzendkracht is de inlener verplicht tot geheimhouding.

 

ARTIKEL 17 AANGAAN (RECHTSTREEKSE) ARBEIDSVERHOUDING DOOR INLENER MET DE UITZENDKRACHT

 1. Als de inlener met een hem door Henderiks Traffic ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding wil aangaan, stelt hij Henderiks Traffic daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken. Als uitgangspunt geldt dat de inlener aan Henderiks Traffic een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door Henderiks Traffic verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en/of opleiding van de uitzendkracht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
 2. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in dit artikel wordt onder meer verstaan:
 3. het aanstellen als ambtenaar;
 4. de overeenkomst van opdracht;
 5. aanneming van werk;
 6. het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een   andere Henderiks Traffic) voor hetzelfde of ander werk.
 7. De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan, als de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Henderiks Traffic niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 8. Indien de inlener:

–              direct na voordracht van de door Henderiks Traffic geworven en geselecteerde uitzendkracht, dan wel

-binnen een periode van 2080 na aanvang van de inleenovereenkomst door de uitzendkracht te werken uren een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de betrokken uitzendkracht aangaat, zal hij aan Henderiks Traffic een vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding  bedraagt 25% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betrokken uitzendkracht, vermenigvuldigd met het  aantal van de in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de      aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin genoemde periode van 2080 te werken uren.

 1. Het bepaalde in lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing, indien binnen de aldaar bedoelde periode van 2080 te werken uren een arbeidsverhouding tussen de inlener en de uitzendkracht tot stand komt door tussenkomst van een derde en/of ten behoeve van (een) derde(n).
 2. De inlener (doorlener) die niet zijn eigen personeel uitleent, maar de door hem ingeleende uitzendkracht op zijn beurt weer uitleent aan een ander, de uiteindelijke inlener, is aan Henderiks Traffic (werkgever) de vergoeding  verschuldigd zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, indien een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt aangegaan tussen de uiteindelijke inlener en de uitzendkracht binnen een periode van 2080 te werken uren na aanvang van   de inleenovereenkomst.
 3. De inlener dient te allen tijde een eventueel tussen Henderiks Traffic en de uitzendkracht overeengekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen. Op verzoek van de inlener zal Henderiks Traffic hem informeren omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.

ARTIKEL 18 SELECTIE VAN UITZENDKRACHTEN

 1. De uitzendkracht wordt door Henderiks Traffic gekozen enerzijds aan de hand van zijn hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door de inlener aangedragen functievereisten.
 2. Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/ of handicap, kunnen niet door de inlener worden gesteld. In ieder geval  zullen deze eisen door Henderiks Traffic niet worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een   doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan, om gelijke arbeidsparticipatie te bevorderen.
 3. De inlener heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde functievereisten, dit binnen 4 uur na aanvang van de werkzaamheden aan Henderiks Traffic kenbaar te maken. In dat geval is de inlener gehouden Henderiks Traffic minimaal te betalen het aan de uitzendkracht verschuldigde loon, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de CAO voor verkeersregelaars voortvloeiende verplichtingen.
 4. Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is Henderiks Traffic gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting. Het inlenerstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld.

ARTIKEL 19 ZORGVERPLICHTING INLENER EN VRIJWARING JEGENS HENDERIKS TRAFFIC

 1. De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens artikel 7: 658 BW en de geldende Arbo-wetgeving de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De inlener verstrekt de uitzendkracht concrete   aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk. Indien     de benodigdheden door Henderiks Traffic worden verzorgd, is Henderiks Traffic gerechtigd de kosten die daarmee             samenhangen bij de inlener in rekening te brengen.
 2. Voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de uitzendkracht en Henderiks Traffic de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De  uitzendkracht dient voldoende gelegenheid te krijgen om van de inhoud kennis te nemen, alvorens de    werkzaamheden aanvang kunnen vinden.
 3. De inlener is tegenover de uitzendkracht en Henderiks Traffic aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de inlener daarvoor aansprakelijk is c.q. zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 4. Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen en jegens Henderiks Traffic gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke    mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 5. De inlener vrijwaart Henderiks Traffic volledig tegen aanspraken, jegens Henderiks Traffic ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand volledig aan Henderiks Traffic vergoeden. De inlener verleent Henderiks Traffic de bevoegdheid haar aanspraken bedoeld in onderhavig artikel aan de direct belanghebbende(n) te cederen.
 6. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld In dit artikel.

ARTIKEL 20 IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS

 1. De inlener stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. De inlener richt zijn administratie zodanig in dat de identiteit van de uitzendkracht kan worden aangetoond.
 2. De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving.
 3. De inlener is gehouden in het geval van een data lek, waarbij kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van de uitzendkrachten die de door Henderiks Traffic aan hem ter beschikking zijn gesteld, een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Henderiks Traffic. Indien noodzakelijk zal Henderiks Traffic de betrokken uitzendkrachten informeren.
 4. Henderiks Traffic is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de inlener worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.
 5. De inlener zal, indien er aanspraken jegens Henderiks Traffic zijn ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in dit artikel genoemde verplichtingen, de hiermee verband houdende schade waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, volledig aan Henderiks Traffic vergoeden.

 

HOOFDSTUK 3 VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ZZP’ERS

ARTIKEL 21 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Op de inleenovereenkomst waarmee een ZZP’er ter beschikking wordt gesteld, zijn overeenkomstig van toepassing de bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de bepalingen 4.6 t/m 4.8 en 7.2 en 7.7. Voorts zijn overeenkomstig van toepassing de bepalingen 11 lid 3, 14 lid 4,17 en 20 uit hoofdstuk 2 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 22 TUSSENTIJDSE OPZEGGING

 1. In de inleenovereenkomst worden de specifieke voorwaarden opgenomen waaronder de ZZP’er ter beschikking wordt gesteld.
 2. De inlener zal Henderiks Traffic informeren omtrent de beoogde duur van de terbeschikkingstelling, op basis waarvan Henderiks Traffic de aard en de duur van de overeenkomst van opdracht met de ZZP’er kan bepalen.
 3. De inlener kan de inleenovereenkomst met betrekking tot het ter beschikking stellen van een ZZP’er tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

ARTIKEL 23 AANSPRAKELIJKHEID FEITELIJKE UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Bij de terbeschikkingstelling van een ZZP’er geven Henderiks Traffic, de inlener en de ZZP’er uiting aan hun uitdrukkelijke wens de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst te doen verrichten alsmede te voorkomen dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking, met als gevolg dat Henderiks Traffic en de inlener niet verantwoordelijk zijn voor inhouding en afdracht van loon- en inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies.
 2. Indien Henderiks Traffic, als gevolg van de wijze waarop de inlener en de ZZP’er feitelijk uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht en/of de inleenovereenkomst, geconfronteerd worden met vorderingen van derden   vrijwaart de inlener Henderiks Traffic daarvoor. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die Henderiks Traffic moet maken ten gevolge het niet nakomen van dit artikel, zijn voor rekening van de inlener. De buitengerechtelijke incassokosten van Henderiks Traffic, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,-vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.

ARTIKEL 24 CEDEREN VORDERINGEN AAN DERDEN

 1. In aanvulling op de artikelen 4 en 5 van deze algemene voorwaarden is Henderiks Traffic gerechtigd de openstaande facturen middels cessie aan een derde, daaronder begrepen de ZZP’er, over te dragen.

ARTIKEL 25 GESCHILLEN

 1. Op de inleenovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de inleenovereenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank Zuid-Holland, locatie Rotterdam.