Algemene leveringsvoorwaarden Handel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die zijn te downloaden via onder meer de directe internetlinks http://www.heliko.eu; https://trafficforce.nl; http://www.hprc-cases.nl.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Heliko;
Dag: kalenderdag;
Dienst: alle door Heliko verrichte diensten;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Heliko: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heliko B.V., statutair gevestigd te Tilburg, die goederen op afstand aan de wederpartij aanbiedt en gebruik maakt van deze algemene voorwaarden;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop zoals bedoeld in artikel 7:5 Burgerlijk Wetboek betreft;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7:46a Burgerlijk Wetboek, waarbij in het kader van een door Heliko georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Producten: alle door Heliko verhandelde producten, waaronder maar niet beperkt tot koffers, flightcases en aanverwante producten;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de wederpartij en Heliko gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Heliko een overeenkomst heeft gesloten dan wel van Heliko daartoe een aanbod heeft ontvangen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten) aan, overeenkomsten op afstand of andere rechtsbetrekkingen met Heliko. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop al dan niet middels een internetlink naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Heliko niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële wederpartij voorkomende afwijkingen van het aanbod.
De algemene voorwaarden gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten.
De algemene voorwaarden kunnen worden ingeroepen door Heliko en iedere (rechts)persoon verbonden aan Heliko dan wel betrokken bij (de uitvoering van) een opdracht.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden en dergelijk zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte dan wel aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Heliko het recht het aanbod binnen twee (2) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen, is Heliko niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit te voeren.

Artikel 4 – De overeenkomst

Een overeenkomst tussen Heliko en de wederpartij komt tot stand door het plaatsen, al dan niet online, of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling of opdracht bij Heliko en de aanvaarding daarvan door Heliko. De wederpartij aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Indien de wederpartij zijn verbintenis niet nakomt dan wel Heliko goede grond geeft te vrezen dat hij zijn verbintenis niet zal nakomen dan wel niet de overeengekomen zekerheid voor de voldoening van zijn contractuele verplichtingen stelt, is Heliko gerechtigd de nakoming van zijn daartegenover staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aan Heliko krachtens de wet of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.
Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Heliko, zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden:
– ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is dan wel indien de wederpartij één of meer van haar overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, niet tijdig of niet volledig nakomt;

 • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;

 • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

 • op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard;

 • de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;

 • op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;

 • ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert;

Heliko behoudt zich het recht voor de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en de in gedeelten te factureren, zulks met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Ingeval van koop op afstand, heeft de consument bij de aankoop van producten en/of het verrichten van diensten gedurende 7 werkdagen na de ontvangst van de zaak dan wel het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst – behoudens de kosten van terugzending – kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden.

 2. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Heliko retourneren, conform de door Heliko verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. De consument kan in een aantal gevallen het herroepingsrecht niet uitoefenen, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, wanneer:

 • voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 7 werkdagen;

 • voor zaken die volgens specificatie van de consument zijn vervaardigd zoals maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 1. De toepasselijkheid van artikel 7:46f eerste lid Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Heliko dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
6. In geval van vragen kan de consument contact opnemen met Heliko, gevestigd aan Clematisdreef 16 te (2665 RG) Bleiswijk, bereikbaar op nummer +31 (0)10 2232952, via e-mail op info@heliko.infoof de websites www.heliko.info; www.allemaalkoffers.nl en www.explorer2014.com.

Artikel 6 – De prijs

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:

 • exclusief BTW, vrachtprijzen en andere heffingen en belastingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingkosten;

 • gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

 • vermeld in euro’s.

 1. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte of aanbieding en die van aflevering, één of meer der kostprijs bepalende factoren een verhoging ondergaan, is Heliko gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat de wederpartij welke in zijn hoedanigheid van consument handelt, dus niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de door Heliko bedongen prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt.

Artikel 7 – Levering, leveringstermijn en uitvoering

Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Levering vindt plaats door fysieke overdracht van de producten aan de wederpartij. Vanaf het moment van levering zijn de risico’s van verlies of schade aan de producten voor rekening en risico van de wederpartij.
De wederpartij is verplicht op de overeengekomen dag van levering er voor zorg te dragen dat de te leveren producten in ontvangst worden genomen, dat de hoeveelheid geleverde producten alsmede de specificaties worden gecontroleerd en dat door of namens de wederpartij voor ontvangst wordt getekend. Indien de producten op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd, wordt er vanuit gegaan dat de levering heeft plaatsgevonden conform de overeengekomen hoeveelheid en specificaties. Dit geldt ook indien de wederpartij niet of er namens hem niemand aanwezig is om voor ontvangst van de producten te tekenen.
De door Heliko opgegeven leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zal de wederpartij Heliko schriftelijk in gebreke moeten stellen, waarbij aan haar alsnog een redelijke termijn wordt verleend om aan haar verplichtingen te voldoen.
Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan tevens op overeenkomstige wijze gefactureerd worden.
Indien het niet mogelijk blijkt, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, te leveren, behoudt Heliko zich het recht voor de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en de overeenkomst te ontbinden.
Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs te voldoen.
In geval van koop op afstand ontvangt de consument, indien levering niet mogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, hierover zo spoedig mogelijk bericht. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid, zal Heliko het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien in het in lid 8 bedoelde geval, heeft Heliko het recht een product van gelijke kwaliteit en prijs te leveren. Alsdan komen de kosten van het terugzenden van het product in het geval van ontbinding gedurende de bedenktijd ten laste van Heliko.

Artikel 8 – Inschakeling derden

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Heliko is gerechtigd de opdracht door of met de hulp van een of meer anderen te doen uitvoeren en daarbij gerechtigd eventueel toepasselijke voorwaarden (mede) voor en namens de wederpartij te aanvaarden. Heliko is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden.

Artikel 9 – Betaling

 1. Alle betalingen dienen zonder korting, opschorting of verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum netto contant te geschieden door storting op het door Heliko aangegeven bankrekeningnummer (IBAN), tenzij anders overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening van Heliko geldt als betalingsdatum.

 2. Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens Heliko nakomt, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Heliko het recht aan de wederpartij een rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag van 2 % per maand of indien hoger de wettelijke handelsrente, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

 3. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de vordering(en) komen ten laste van de wederpartij. Deze worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Heliko de meerdere schade van de wederpartij te vorderen. Van de inkomende betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden afgeboekt.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Heliko op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. In geval van koop op afstand dienen, voor zover niet anders is overeengekomen, de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Ook bij koop op afstand is het Heliko toegestaan een vooruitbetaling tot 50 % dan wel een andere zekerheid ter zake alle contractuele verplichtingen te eisen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De wederpartij heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Heliko te melden.

Artikel 10 – Reclame

 1. De wederpartij is verplicht direct bij levering van de producten tot controle dan wel inspectie ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare gebreken constateert, dienen deze op de ontvangstbon dan wel pakbon te worden vermeld, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging binnen 24 uur hiervan aan Heliko.

Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen acht (8) dagen na ontvangst dan wel (af)levering van de producten aan Heliko te worden gemeld.
De in het eerste en tweede lid van dit artikel vermelde reclame is niet mogelijk indien de wederpartij jegens Heliko in gebreke is en/of het gebrek voortkomt uit slijtage, opzettelijke beschadiging, onachtzaamheid, het niet opvolgen van aanwijzingen van Heliko, misbruik, wijziging of reparatie zonder de goedkeuring van Heliko.
Indien opgemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen, te voldoen aan de overeenkomst en vervalt elke aanspraak jegens Heliko ter zake gebreken in de uitvoering van de overeenkomst.
Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling van het door hem aan Heliko verschuldigde bedrag op te schorten.
Heliko dient te allen tijde in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken.
Indien retourzending van de goederen noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Heliko indien laatstgenoemde daaraan vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft gegeven.
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van het ontwerp zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid.

 1. De aansprakelijkheid van Heliko voor alle directe schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan het netto factuurbedrag.

 2. Heliko is niet aansprakelijk voor:

 • gevolgschade, (alle) indirecte schade en kosten, welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband heeft/houden met een gebrek aan geleverde producten en/of diensten;

 • schade veroorzaakt door haar personeel dan wel door Heliko tijdens het leveren van de producten ingeschakelde leveranciers of derden, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen (de gevolgen van) overschrijding van de datum, waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd;

 • schade welke het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de wederpartij is verstrekt.

De wederpartij vrijwaart Heliko en zal haar op eerste verzoek schadeloos stellen ter zake alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Heliko in deze algemene voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het gevolg is van grove schuld aan de zijde van Heliko.

Artikel 12 – Garantie

Indien zich met betrekking tot de geleverde producten kennelijke gebreken voordoen die reeds op het moment van aflevering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Heliko zich de producten kosteloos te vervangen.
Beantwoorden de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst, is Heliko te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de geleverde dan wel tot vervanging van de verkochte producten.
In alle gevallen is de termijn waarbinnen Heliko tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes (6) maanden.
In geval van koop op afstand geldt een maximale termijn van één (1) jaar waarbinnen Heliko tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.
Zo door Heliko geleverde producten door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud.

 1. Heliko behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog af te leveren producten tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Heliko heeft voldaan.

 2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde betalingsverplichting bestaat uit het betalen van de prijs alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

 3. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan, is het deze niet toegestaan deze geleverde producten in eigendom aan derden over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Heliko te bewaren.

 5. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Heliko tekort zal schieten en/of Heliko goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Heliko gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. Hierbij verleent de wederpartij Heliko onvoorwaardelijk toestemming om de betreffende producten in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de betreffende producten zich bevinden alsmede die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden.

 6. De wederpartij is verplicht Heliko terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Heliko rust.

 7. De wederpartij is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen Heliko op eerste aanzegging ter inzage te geven.

Artikel 14 – Overmacht.

 1. Onder overmacht worden verstaan elke van de wil van Heliko onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede,voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, mobilisatie, binnenlandse en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen , staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, natuurverschijnselen, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Heliko of diens leveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Indien Heliko zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort totdat Heliko weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren.
3. In het geval dat Heliko bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Heliko gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Indien Heliko binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van overmacht, hebben zowel Heliko als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Heliko jegens de wederpartij gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

Artikel 15 – Annulering

 1. De wederpartij kan een gegeven opdracht niet annuleren, tenzij in de

overeenkomst anders is bepaald.

 1. In het geval dat partijen op de in lid 1 van dit artikel omschreven wijze een reeds gegeven opdracht in gezamenlijk overleg annuleren, is de wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan Heliko te vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De schade wordt vastgesteld op het netto bedrag gemoeid met de opdracht, tenzij dit schadebedrag in strijd zou zijn met de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Het schadebedrag wordt in dat geval vervangen door een bedrag aan schadevergoeding het welk wel in overeenstemming is met de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 16 – Opzegging

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft dan wel voor onbepaalde tijd is aangegaan, zijn partijen na een jaar gerechtigd de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd met een consument is aangegaan én die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, wordt stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een onbepaalde duur. In dat geval is het de consument en Heliko toegestaan de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van een maand.

Artikel 17 – Ontbinding

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en/of te vernietigen. Dit geldt niet in geval van koop op afstand.

Artikel 18 – Verjaring

Voor de wederpartij verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van de overeenkomst door verloop van in ieder geval twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten

Heliko is, behoudens een andersluidende afspraak, rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de in het kader van de opdracht gemaakte ontwerpen, schetsen, werken, merken, tekeningen, modellen of anderszins beschermde objecten, ongeacht of deze aan de wederpartij e/o derden ter hand zijn gesteld.
Heliko is exclusief bevoegd tot eventuele registratie of depot.
De wederpartij verkrijgt na volledige betaling een gebruikslicentie conform de overeengekomen bestemming.
Heliko heeft het recht het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van rechten van derden en eventuele beschermingsvormen voor de wederpartij.
De wederpartij vrijwaart Heliko voor eventuele aansprakelijkheid jegens derden in verband met (de uitvoering van) het resultaat van een opdracht en de verstrekte materialen en gegevens.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Heliko en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

 3. In geval van koop op afstand geldt, dat binnen 1 maand nadat Heliko aan de consument kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument op zijn beurt kenbaar kan maken dat hij kiest voor de beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter.

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen dan wel, in geval van koop op afstand, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 069888